کاش "نیوتن" 

برای 

" #عشق" هم

قانون ❣

"سوم"

تعریف می کرد!

که وقتی

من تو را 

" دوست_دارم "❣

تو حق

"عکس العملی" 

جز دوست داشتن من 

نداشته باشی..❣